TOPIC 35 hướng dẫn extend ổ cứng centos 7 ( how to extend partitions on centos 7 )

569

Hướng dẫn phân vùng mở rộng ổ cứng trên centos

# df -h

# fdisk -l

#ls -la /dev/sda*

fdisk /dev/sda

n

p

3

enter

enter

w

reboot

pvcreate /dev/sda3

vgdisplay

vgextend centos /dev/sda3

vgdisplay |grep “Free”

lvextend -l+100%FREE centos/root -r