Cú pháp cơ bản của tar

tar option(s) archive_name file_name(s)

Tar có nhiều tùy chọn (option), nhiều trong số đố ít được sử dụng. Không giống với nhiều lệnh khác, tar yêu cầu phải có ít nhất 1 option, và thường bạn sử dụng >=2 option.

2-   Tạo file archive .tar

Sử dụng 2 option –c (create) và –f (file) để tạo file .tar. Option –c ra lệnh cho tar “hãy tạo 1 file archive”, option –f ngụ ý rằng đối số kế tiếp (argument) sẽ là tên của file archive sẽ tạo.

Ví dụ dưới đây sẽ tạo ra 1 file archive có tên archive.tar từ 3 file (file1, file2, file3) nằm trong thư mục hiện hành.

tar  -cf archive.tar file1 file2 file3

File archive mới tạo không cần tới phần mở rộng .tar cũng được, các trình quản lý archive vẫn mở được các file không có đuôi .tar này. Tuy nhiên, việc sử dụng extension thì trực quan hơn khi nhận diện kiểu của loại file nào đó.

–f là option cuối cùng trong 1 chuỗi liên tiếp các option chỉ có 1 ký tự. Option –f là cần thiết để không gây nhầm lẫn cho hệ thống, khi filename.tar mà ta mong muốn sẽ không phải là option kế tiếp trong chuỗi

Option –v (verbose) thường được sử dụng với –c và –f để hiển thị danh sách các file đang được đưa vào trong archive

#tar  -cvf file.tar file1 file2 file3

tar cũng được dùng để tạo file archive từ 1 hoặc nhiều folder

#tar -cvf dir.tar dir1 dir2

Bạn cũng có thể sử dụng wildcard – 1 ký tự đặc biệt mà có thể đại diện cho 1 chuỗi các ký tự khác.

#tar -cf *

Lệnh trên sẽ tạo ra 1 archive bao gồm tất cả các đối tượng (file, folder) trong thư mục hiện hành

3-   Nén file archive .tar

Vì tar không có tính năng nén và giải nén nên tar thường được sử dụng kết hợp với 1 tiện ích nén/giải nén khác. Ví dụ sau sẽ tạo ra 1 file archive của các file (file4, file5, file6), sau đó file archive này được nén bởi chương trình bz2, cuối cùng ta được file có tên files.tar.bz2

#tar -cvjf files.tar.bz2 file4 file5 file6

bạn thay option j bằng z (cho gzip) và Z (cho compress)

4-   Bung tarball

Lệnh tar cũng được dùng để bung gói .tar. Nếu file.tar được nén, nó phải được giải nén bằng 1 chương trình thích hợp trước khi bung file.tar

Để bung 1 file.tar, sử dụng 2 option là –x (extract) và –f. Nếu cần bạn thêm vào –v để thấy được danh sách các file đang được bung ra

#tar -xvf file.tar

Các option được sử dụng để chương trình nén tự động nén file.tar vừa được tạo cũng được sử dụng để giải nén file.tar trước khi bung file.tar này.

#tar -xjvf files.tar.bz2

thay option j bằng z (cho gzip) và Z (cho compress).

Giải nén tới một thư mục /cụ thể 

tar -vxf file.tar -C /thumucgiainen

4-   Một số option khác

—remove-files

sau khi gom các file vào archive, tar sẽ delete các file gốc này

–r

dùng để thêm các file vào 1 archive đã có. VD sau sẽ thêm file7 vào file.tar

#tar -rf file.tar file7

–delete

xóa trực tiếp file1, file2 trong file.tar

#tar -f file.tar –delete file1 file2

-t

tar sẽ liệt kê các file có trong file.tar mà không thực hiện việc bung

#tar -tf file.tar