Phần 1 : Giới thiệu về PROMETHEUS :

là một trong những chương trình giám sát hệ thống mạng được ưa chuộng nhất 2 năm trở lại đây. Đây là bộ công cụ mã nguồn mở giám sát , cảnh báo dựng bởi soundcloud.

Prometheus có khả năng thu thập thông số/số liệu (metric) từ các mục tiêu được cấu hình theo các khoảng thời gian nhất định, đánh giá các biểu thức quy tắc, hiển thị kết quả và có thể kích hoạt cảnh báo nếu một số điều kiện được thảo mãn yêu cầu.

step1 : yêu cầu chuẩn bị : 01 máy chủ chạy hệ điều hành centos 7

step 2 : cài đặt

systemctl enable firewalld
 systemctl start firewalld
firewall-cmd --zone=public --add-port=3333/tcp
firewall-cmd --zone=public --add-port=3333/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=3000/tcp
firewall-cmd --zone=public --add-port=3000/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=9090/tcp
firewall-cmd --zone=public --add-port=9090/tcp --permanent
cài đặt prometheus bằng docker 
Bước 1: Cài các gói cần thiết
sudo yum install -y yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2
Bước 2: Cấu hình docker-ce repo
sudo yum-config-manager \     --add-repo \     https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
Bước 3: Cài đặt docker-ce
sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io systemctl enable docker systemctl restart docker
Check docker version
docker version
install docker-compose
Tải về một image
tải về imange prometheus
https://hub.docker.com/r/prom/prometheus
docker pull prom/prometheus
Kiểm tra các image bạn đang có
docker images -a
Repository tên image trên kho chứa, ví dụ hệ điều hành CentOS có tên trên hub.docker.com là centos (xem centos)
TAG là phiên bản image, với giá trị latest có nghĩa là bản cuối. Muốn tải về bản khác latest vào mục TAGS trên hub.docker.com tìm bản phù hợp.
IMAGE ID một chuỗi định danh duy nhất (tên) của image trên hệ thống của bạn.
Kiểm tra có các container nào đang chạy:
docker ps
Liệt kê tất cả các container:
docker container ls --all
cd /etc/prometheus/ && sudo touch prometheus.yml
sudo mkdir -p /data/prometheus
sudo chown prometheus:prometheus /data/prometheus /etc/prometheus/*
nano /etc/prometheus/prometheus.yml
A scrape configuration scraping a Node Exporter and the Prometheus server
itself.
scrape_configs:
Scrape Prometheus itself every 10 seconds.
job_name: 'prometheus'
scrape_interval: 10s
target_groups:
targets: ['localhost:9090']