hướng dẫn crack windows server 2012 ( crack windows server 2k12)

4413

Kích hoạt bằng key KMS
Yêu cầu máy tính được kết nối mạng
Windows Server 2012 R2 Datacenter
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2012 R2 Standard
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2012 R2 Essentials
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2012 Datacenter
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2012 Standard
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Windows Server 2012
1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

Hướng dẫn nâng cấp Windows 2012 R2 evaluation lên Windows 2012 R2 full

1./ xác định phiên bản hệ điều hành hiện tại

DISM /online /Get-CurrentEdition

ServerStandardEval

2./ xác định phiên bản hệ điều hành có thể nâng cấp lên

DISM /online /Get-TargetEditions

ServerStandard

ServerDatacenter

3./ chạy lệnh Converting existing Windows Server 2012 versions tương ứng từng phiên bản muốn lên

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB /AcceptEula
DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y /AcceptEula

sau đó restart máy chủ — done