csf toàn tập

csf toàn tập Follow https://www.howtoforge.com/tutorial/install-and-configure-csf-config-server-firewall-on-centos-7/ Install the dependencies for CSF. Install CSF. Configure CSF. Basic CSF commands....

HOW TO INSTALL CSF FOR DIRECTADMIN ON CENTOS 6

Step 1 - Installation of CFS dependencies CSF is based on Perl, so you need to install Perl on...
nfs server guide step

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng NFS server trên centos...

How to Configure and Install NFS Server and Client Giới thiệu  NFS, hoặc Network File...

Hướng dẫn monitor hệ thống mạng máy chủ toàn tập với...

Phần 1 : Giới thiệu về PROMETHEUS : là một trong những chương trình giám sát hệ thống...

NTP server on linux

ntpdate 1.ro.pool.ntp.org https://www.linuxuprising.com/2019/07/how-to-set-timezone-and-enable-network.html
key 2k19

CÁC THIẾT LẬP CÀI ĐẶT VÀ BẢO MẬT CƠ BẢN CHO...

Step 1 : Thiết lập cơ bản ( setup bacsic ) hostnamectl set-hostname your-new-hostname echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf ntpdate 1.ro.pool.ntp.org ...

Tìm hiểu network trên linux ( network on linux)

Tìm hiểu network trên linux ( network on linux) set ip ubuntu 16sudo vim /etc/network/interfaces dhcp " thiết lập...

Hướng dẫn reset password mysql ( mariadb ) trên linux (...

Stop mysql: systemctl stop mysqldSet the mySQL environment option systemctl set-environment MYSQLD_OPTS="--skip-grant-tables"Start mysql usig the options you just set systemctl start mysqldLogin as...

Hướng dẫn cài LAMP server cho Debian ( How to install...

Link tham khảo : https://docs.ovh.com/gb/en/dedicated/setup-lamp-debian-ubuntu/

Topic 22 lệnh tar

Cú pháp cơ bản của tar tar option(s) archive_name file_name(s) Tar có nhiều tùy chọn (option),...