Step 1 : Thiết lập cơ bản ( setup bacsic )

hostnamectl set-hostname your-new-hostname
echo "nameserver 8.8.8.8" > /etc/resolv.conf
ntpdate 1.ro.pool.ntp.org
 yum install epel-release
 yum update -y 
 yum install net-tools -y
 yum install wget htop atop iftop iostat -y
 yum install nethogs -y
 yum install fio -y
 off sellinux  

Step2 : test tốc độc disk 

fio --randrepeat=1 --ioengine=libaio --direct=1 --gtod_reduce=1 --name=test --filename=test --bs=4k --iodepth=64 --size=10G --readwrite=randrw --rwmixread=75

Step 3 : thay đổi cổng ssh (change port ssh)

1./ kiểm tra port nào đang listen dịch vụ ssh

# netstat -atnp | grep "ssh"

2./ xác định cổng chọn làm cổng ssh có dịch vụ nào đang dùng hay không

# netstat -atnp | grep “3333”

kết quả trả về là không có gì có nghĩa port 3333 đang trống

3./ mở cổng 3333 cho dịch vụ sshd

 systemctl enable firewalld
systemctl start firewalld
systemctl is-active firewalld
firewall-cmd --state
systemctl is-enabled firewalld
systemctl restart firewalld
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --get-zones
firewall-cmd --get-default-zone
firewall-cmd --get-active-zones
firewall-cmd --list-all-zones
firewall-cmd --zone=public --list-services
firewall-cmd --zone=public --list-ports
firewall-cmd --zone=public --add-port=3333/tcp
firewall-cmd --zone=public --add-port=3333/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --list-ports
firewall-cmd --reload
firewall-cmd --get-services

4./ edit file cấu hình dịch vụ ssh để change port sang 3333 như đã định

vi /etc/ssh/sshd_config

Port 22 —> Port 3333

Save and test config sshd

sshd -t

nếu output không có gì có nghĩa dịch vụ sshd ok ta tiến hành restart dịch vụ sshd

systemctl restart sshd

step 4 đổi tên máy (  change host name ) 

hostnamectl set-hostname your-new-hostname